Pravi naslov za kadrovske rešitve

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi so sledeči:    

 • potek pogodbe za določen čas
 • sporazum
 • odpoved (redna ali izredna)
 • drugi načini

Osnovne značilnosti različnih načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena. Delavec ne sme ostati na delu, sicer se delovno razmerje avtomatično spremeni v nedoločen čas. Ob prenehanju pripada delavcu odpravnina, razen v primerih, določenih z zakonom in kolektivno pogodbo. Na sledeči povezavi več o prenehanju pogodbe za določen čas. Po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas ima delavec pravico do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti, seveda v primeru, da so izpolnjeni splošni pogoji za pridobitev pravic iz zavarovanja in posebni pogoji za njeno uveljavljanje po Zakonu o urejanju trga dela. (Izpolnjeni splošni pogoji veljajo tudi za vse naslednje primere).

Delavec in delodajalec se lahko kadarkoli sporazumno dogovorita, da pogodba o zaposlitvi preneha veljati in sporazumno določita datum prenehanja. Sporazum (pogovorno tudi »sporazumna odpoved delovnega razmerja«) mora biti sklenjen v pisni obliki, sicer ni veljaven. Ob prenehanju delavcu odpravnina ne pripada, razen v primeru upokojitve. Delavec nima pravice do denarnega nadomestila na Zavodu za zaposlovanje (borzi dela).

Pogodba o zaposlitvi lahko preneha veljati tako z redno ali izredno odpovedjo s strani delavca ali s strani delodajalca.

Redna odpoved – odpoved z odpovednim rokom.

Redna odpoved delovnega razmerja s strani delavca: delavec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi brez obrazložitve, upoštevati mora odpovedni rok, odpravnina mu ne pripada, razen v primeru upokojitve. Delavec nima pravice do denarnega nadomestila.

Redna odpoved delovnega razmerja s strani delodajalca: delodajalec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz zakonsko navedenega razloga, ki mora biti utemeljen ter takšen, da onemogoča nadaljevanje dela. Delodajalec mora upoštevati zakonsko določen postopek.

Redne odpovedi s strani delodajalca glede na razloge:

 • redna odpoved s strani delodajalca iz poslovnega razloga; delavcu pripada odpravnina in denarno nadomestilo (če izpolnjuje splošne pogoje), posebnosti odpovedi večjemu številu delavcev
 • redna odpoved s strani delodajalca iz razloga nesposobnosti; delavcu je potrebno omogočiti zagovor, pripada mu odpravnina in denarno nadomestilo (če izpolnjuje splošne pogoje)
 • redna odpoved s strani delodajalca iz krivdnega razloga; delavca je potrebno predhodno pisno opozoriti, pred odpovedjo mu je potrebno omogočiti zagovor, odpravnina in denarno nadomestilo mu ne pripadata.)
 • redna odpoved s strani delodajalca iz razloga nezmožnosti; delodajalec lahko delavca – invalida odpusti po predhodnem pozitivnem mnenju posebne komisije; delavcu pripada odpravnina in denarno nadomestilo (če izpolnjuje splošne pogoje)
 • redna odpoved s strani delodajalca zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela; delavcu pripada odpravnina samo, če ima pri delodajalcu vsaj eno leto delovne dobe, denarno nadomestilo mu pripada, če izpolnjuje splošne pogoje.

Izredna odpoved – odpoved brez odpovednega roka. Izredno lahko pogodbo odpovesta tako delavec kot delodajalec samo iz zakonsko določenih razlogov in če ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja.

 • izredna odpoved delovnega razmerja s strani delodajalca; delavcu je potrebno omogočiti zagovor, delavec ni upravičen do odpravnine niti do denarnega nadomestila
 • izredna odpoved delovnega razmerja s strani delavca; delavec je dolžan predhodno pisno opomniti delodajalca in pisno obvestiti inšpektorja za delo; Delavcu pripada odpravnina, odškodnina in denarno nadomestilo (če izpolnjuje splošne pogoje).

Pogodba o zaposlitvi lahko preneha tudi na druge načine, in sicer:

  • zaradi smrti delavca ali delodajalca – fizične osebe
  • na podlagi sodbe sodišča
  • po samem zakonu v primeru, ko je delavcu vročena odločba o ugotovljeni invalidnosti I. kategorije ali o pridobitvi pravice do invalidske pokojnine postala pravnomočna in tujcu ali osebi brez državljanstva z dnem prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja
  • v drugih primerih, ki jih določa zakon.
   .

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve

V primeru, da gre za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi ali redno odpoved s strani delavca in upokojitev ima delavec pravico do odpravnine ob upokojitvi v primeru, da je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let. Delavec ima pravico do odpravnine v sorazmernem delu,

 • če se delno upokoji in sklene novo pogodbo za krajši delovni čas
 • je zaposlen za krajši delovni čas in se upokoji, razen, če dela krajši delovni čas v posebnih primerih.

Delavcu pripada odpravnina ob upokojitvi v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. V kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti je lahko pravica do odpravnine ob upokojitvi določena za delavca bolj ali manj ugodno. V splošnem aktu delodajalca ali v pogodbi o zaposlitvi je lahko pravica do odpravnine ob upokojitvi za delavca določena bolj ugodno.

OPOZORILO: potrebno je preveriti tudi določila kolektivnih pogodb (dejavnostnih in podjetniških), splošnih aktov delodajalca in konkretnih pogodb o zaposlitvi.

VIRI:

Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1. (2013). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 12. aprila 2013. Dostopno prek http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944

Zakon o urejanju trga dela ZUTD. (2010). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 27. oktobra 2010. Dostopno prek http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840

Krašovec, D., Rangus, A., Mašera, D. (2021). Novi veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2021. Ljubljana: Založba Reforma.

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si

Spletna stran za funkcionalnost uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. Več informacij